Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole

Blog

środa, Luty 12, 2020

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.

Niezbędne jest przy tym złożenie przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody, bowiem sąd z urzędu nie może zatwierdzić ugody. Ani bowiem zawarcie ugody ani też złożenie przez mediatora protokołu w sądzie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania o zatwierdzenie ugody.

Wniosek o zatwierdzenie ugody może złożyć każda ze stron samodzielnie. Możliwe jest także złożenie wspólnego wniosku przez pogodzone strony.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego sąd nie zawiadamia stron, doręcza im jedynie odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia.

W większości przypadków strony, które zawarły ugodę przed mediatorem, dobrowolnie realizują wzięte na siebie obowiązki. Niejednokrotnie nie ma zatem nawet konieczności zatwierdzania takiej ugody przez sąd. Jest to bardzo duża zaleta mediacji, bo strony czują się odpowiedzialne za wspólnie wypracowaną ugodę.

Ważne: Jeśli żadna ze stron nie wystąpi o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, ugoda taka wywołuje jedynie skutki prawne ugody pozasądowej, tj. umowy prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, że jeśli jedna ze stron ugody nie wywiązuje się z jej postanowień, np. nie spłaca zadłużenia w ustalonych terminach, druga strona nie może realizować takiej ugody w postępowaniu komorniczym.

Na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia ugody, w tym przez nadanie klauzuli wykonalności, przysługuje zażalenie. Jeśli zatem sąd odmówił zatwierdzenia ugody albo zatwierdzi ją tylko częściowo, a strony nie są z takiego rozstrzygnięcia zadowolone, mogą w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji. Należy jednak pamiętać, że zażalenie składa się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Sąd odmówi zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem albo nadania jej klauzuli wykonalności, w całości lub części, jeżeli ugoda:

jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
zmierza do obejścia prawa,
gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

środa, Luty 27, 2019

Sądy nadal różnie rozpatrują sprawy frankowiczów dlatego mediacje pozostają naskuteczniejszym sposobem wyjścia z impasu.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sady-nadal-roznie-patrza-na-klauzule-w-kredytach-frankowych-7644729.html

Czwartek, Styczeń 17, 2019

Poprzez dobrowolne mediacje można przyśpieszyć tę procedurę

Samotni rodzice mają problem z 500+

 

Wtorek, Październik 23, 2018

Niedawno zakończył się okres wakacyjny. Jedną z ciekawszych mediacji, które zostały przeprowadzone w tutejszej kancelarii mediacyjnej, była sprawa podwójnej opłaty za wizę Republiki Zielonego Przylądka. Aby ułatwić odprawę na lotnisku docelowym, organizator wczasów pobierał z góry od klientów opłaty za wizę, aby nie musieli oni wykupować jej na miejscu. Jak się jednak okazało, około 30% turystów było zmuszonych opłacić ją ponownie podczas odprawy celnej, ponieważ lokalni urzędnicy nie mieli ich na spisie dostarczonym przez biuro podróży. Wiza kosztuje 25 EUR. Turyści, którzy mieli problem z odzyskaniem opłaty uiszczonej do organizatora wczasów wystąpili o przedmiotowe mediacje, które zakończyły się powodzeniem. W ich trakcie okazało się, że problem wynikał z bałaganu organizacyjnego służb celnych, stąd rada na przyszłość, aby jednak wizę wykupować na miejscu, niż tracić nerwy w kontakcie z lokalnymi urzędnikami. Zupełnie przypadkiem, podczas mediacji, okazało się, że w owym kraju bardzo kosztownie działa opcja włączonej poczty głosowej, która jakby sama się nalicza za każdą otrzymaną wiadomość, nawet jeśli odbiorca nie miał zamiaru jej odsłuchiwać (10zł!), stąd kolejna rada brzmi: wyłącz pocztę głosową, kiedy udajesz się do Afryki. A podobno na Cabo Verde, jak nazywają swój kraj jego mieszkańcy, wszyscy żyją według zasady: no stress...

Wtorek, Czerwiec 12, 2018

Kiedy już decyzja o rozwodzie zostanie podjęta, dla dobra stron warto przeprowadzić podział majątku i ustalić wysokość ewentualnych alimentów w drodze mediacji. Sprawa rozwodowa, która jest prowadzona na drodze sądowej szybko eskaluje, a tzw. "pranie brudów" przed obcymi osobami skutecznie zniechęca strony do zawarcia porozumienia. Zaciszny gabinet mediatora daje komfort odnalezienia się stronom w tej niewygodnej sytuacji i pozwala szybciej osiągnąć, jakże potrzebny kompromis.

Szukaj