Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Wtorek, Luty 27, 2018, 16:25 | Brak komentarzy »

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera program rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/publikacje-stat-akty/materialy_prom/mediacje-gospodarcze--ulotka.pdf


Poniedziałek, Listopad 27, 2017, 11:28 | Brak komentarzy »

Każdy rzetelny mediator przyzna rację, że w bardziej skomplikowanych sporach każda ze stron powinna mieć swojego prawnika, ponieważ mediator dochowując obowiązku bycia bezstronnym nie może udzielać rad żadnej ze stron konfliktu, a poziom skomplikowania sprawy może utrudniać stronie samodzielną ocenę sytuacji. Z drugiej strony prawnicy, do których trafiają osoby w kłopocie, częstokroć obawiając się o nieskuteczność wypracowanych przez siebie technik stosowanych na wokandzie, wolą nawet nie informować o pozasądowej formie rozwiązywania sporów. Zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy sobie uświadomić, iż w przeciwieństwie do sporu sądowego, w mediacji nie chodzi o to, aby udowodnić kto ma rację, ale o to, aby wypracować porozumienie, które jest akceptowalne przez obie strony konfliktu. Z pewnością jest to pewna zmiana w sposobie myślenia, ale warto zadać sobie ten trud, albowiem rozwiązanie sporu w drodze mediacji jest metodą szybszą, tańszą i pozostającą w odczuciu klienta bardziej satysfakcjonującą niż ewentualna wygrana przed sądem, okupiona stresem, który pozostawia piętno w psychice na lata.


Czwartek, Październik 12, 2017, 12:58 | Brak komentarzy »

1. Pierwszy kontakt.

Zwykle o mediację pyta jedna ze stron, prosząc o profesjonalną pomoc. W jej imieniu, drugą stronę do mediacji zaprasza sam mediator. Jeśli zaproszenie zostaje przyjęte, mediator urządza pierwszą sesję, zwykle osobno z każdą ze stron.

2. Strategia mediacji

Po zebraniu i przeanalizowaniu informacji mediator dobiera strategię pod kątem rozwiązania konfliktu, szuka nieścisłości, doprecyzowuje zebrane informacje i buduje plan przebiegu mediacji

3. Zaufanie i współpraca

Na tym etapie mediator uzmysławia stronom paletę korzyści jakie osiągną one, odrzucając animozje i skupiając się na osiągnięciu swoich celów, akceptowalnych dla drugiej strony. Mediator wyłuskuje wszystkie aspekty sporu, uzmysławiając stronom ich istotę.

4. Rozwiązania

Mediator prezentuje obu stronom ich koncepcje rozwiązań sporu, pomagając im podejmować decyzje zbliżające strony do osiągnięcia porozumienia

5. Ugoda formalna

Po wypracowaniu porozumienia, mediator opracowuje jego brzmienie w formie pisemnej i po zaprezentowaniu go stronom, jeśli nie mają dalszych uwag, uzyskuje ich podpis pod ugodą.


Wtorek, Wrzesień 26, 2017, 11:59 | Brak komentarzy »

Jeśli tylko nie mamy do czynienia z oszustem, należy przyjąć, że brak terminowej płatności za dostarczone przez nas faktury lub usługi wynika z jakiegoś problemu po stronie odbiorcy, który w jego oczach jest racjonalny i w pełni uzasadniony. Zamiast kierować sprawę o zapłatę na kosztowną i długą drogę sądowną warto w pierwszej kolejności skorzystać z mediacji. W ich trakcie często okazuje się, że za brakiem płatności stoi niezadowolenie z dostarczonej jakości, przejściowe kłopoty z płynnością lub inny tego typu problem, który można rozwiązać w drodze spokojnych sesji mediacyjnych, podczas których strony zawsze mają szansę znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron.


Poniedziałek, Wrzesień 11, 2017, 13:47 | Brak komentarzy »

Tak, właśnie zawsze i nigdy nie jest za późno. 

Warunkiem podjęcia mediacji jest zgoda wszystkich stron.

W przypadku mediacji pozasądowej, rozpoczęcie mediacji może zainicjować jedna ze stron lub od razu dwie strony, o ile wspólnie ustalą, że to dobry pomysł.
W przypadku mediacji sądowej każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
Spór do mediacji może skierować policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.


Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole