Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Piątek, Wrzesień 1, 2017, 16:06 | Brak komentarzy »

Kodeks cywilny uznaje możliwość samoistnego rozwiązania konfliktu przez przedawnienie się możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 §1 pkt3) jest właśnie przystąpienie do mediacji. 

Rozpoczęta mediacja rozpoczyna bieg okresu przedawnienia na nowo od momentu zakończenia mediacji, jeśli nie zakończyła się ona zawarciem ugody. Natomiast jeśli zakończyła się ugodą, warto ją skierować do zatwierdzenia przez sąd, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejszą jej egzekucję w przypadku zaniechania realizacji jej postanowień przez jedną ze stron.

 


Czwartek, Sierpień 31, 2017, 11:19 | Brak komentarzy »

W życiu warto być przewidującym. Dlatego już na etapie podpisywania kontraktu, warto wprowadzić do umowy zapis o skierowaniu sporu do mediacji, niż dopiero po złożeniu i opłaceniu wniosku, czekać aż ewentualnie uczyni to sąd. Bardzo często korzystając ze ścieżki mediacji przedsądowej, strony w ogóle nie dochodzą do etapu sądowego, ponieważ dochodzą do porozumienia dzięki mediacji. W przypadku zamieszczenia klauzuli na mediację wprost w umowie, jeśli ktoś skieruje sprawę do sądu z pominięciem mediacji, to sąd na mocy art. 2021 k.p.c. i tak skieruje ją wpierw do mediacji. Poniżej przykład stosownego zapisu:

„W przypadku sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów przed Stałym Mediatorem Sądowym mgr Arkadiuszem Mazur tel: 602-290-442; e-mail: a.mazur@mediator.slask.pl. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą w terminie 90 dni od jej rozpoczęcia, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu powszechnego.”


Czwartek, Sierpień 17, 2017, 10:42 | Brak komentarzy »

Strony zgłaszające się na mediacje z postanowienia Sądu nie wnoszą żadnych opłat Mediatorowi. Ale w sytuacji odstąpienia od mediacji lub niezawarcia ugody - koszty mediacji będą stanowić dodatkowy koszt postępowania sądowego, naliczony na poczet strony przegrywającej. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzymuje zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu pierwszej instancji. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody lub któraś ze stron przerwie mediacje, koszty postępowania mediacyjnego są doliczane do kosztów sądowych i Sąd w wydawanym wyroku decyduje o zasadach poniesienia przez strony kosztów mediacji (np. solidarnie, strona przegrana w całości lub Skarb Państwa w sytuacji zwolnienia z kosztów sądowych).

 


środa, Sierpień 16, 2017, 12:02 | Brak komentarzy »

Polskie ustawodawstwo nie bez powodu przewidziało mediacje. Często ludzie starają się bowiem uniknąć kosztownego i długotrwałego procesu w sądzie i chcą skorzystać z szansy „dogadania się” przed osobą trzecią. Dotyczy to także spraw o alimenty. Mediacja to nic innego jak pośredniczenie w sporze w celu doprowadzenia do porozumienia i zgody pomiędzy dwoma spierającymi się stronami. Mediacja może zostać rozpoczęta bądź na podstawie umowy o mediację, bądź na podstawie skierowania sądu. Jeżeli chcemy negocjować w sprawie alimentów, najlepiej będzie spróbować namówić drugą stronę mediacji dobrowolnej. Można wtedy udać się do mediatora, a także zwrócić się do sądu. Naturalną konsekwencją mediacji powinna być zawarta przed mediatorem ugoda. Aby miała ona realne skutki prawne, sąd musi ją zatwierdzić. W przypadku alimentów ważne jest także nadanie klauzuli wykonalności, jeżeli bowiem strona zobowiązana do płacenia alimentów przestanie to robić, wówczas od razu możemy udać się z taką ugodą do komornika. Reasumując, mediacje są alternatywną i wbrew pozorom realną szansą na osiągnięcie porozumienia w sprawie alimentów. Zaoszczędzi nam to nie tylko wydatków, ale przede wszystkim niepotrzebnych stresów i nerwów związanych z postępowaniem sądowym.

cały artykuł TUTAJ 


Poniedziałek, Sierpień 14, 2017, 16:29 | Brak komentarzy »

Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole