Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Czwartek, Sierpień 31, 2017, 11:19 | Brak komentarzy »

W życiu warto być przewidującym. Dlatego już na etapie podpisywania kontraktu, warto wprowadzić do umowy zapis o skierowaniu sporu do mediacji, niż dopiero po złożeniu i opłaceniu wniosku, czekać aż ewentualnie uczyni to sąd. Bardzo często korzystając ze ścieżki mediacji przedsądowej, strony w ogóle nie dochodzą do etapu sądowego, ponieważ dochodzą do porozumienia dzięki mediacji. W przypadku zamieszczenia klauzuli na mediację wprost w umowie, jeśli ktoś skieruje sprawę do sądu z pominięciem mediacji, to sąd na mocy art. 2021 k.p.c. i tak skieruje ją wpierw do mediacji. Poniżej przykład stosownego zapisu:

„W przypadku sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów przed Stałym Mediatorem Sądowym mgr Arkadiuszem Mazur tel: 602-290-442; e-mail: a.mazur@mediator.slask.pl. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą w terminie 90 dni od jej rozpoczęcia, każda ze stron może wnieść sprawę do sądu powszechnego.”


Czwartek, Sierpień 17, 2017, 10:42 | Brak komentarzy »

Strony zgłaszające się na mediacje z postanowienia Sądu nie wnoszą żadnych opłat Mediatorowi. Ale w sytuacji odstąpienia od mediacji lub niezawarcia ugody - koszty mediacji będą stanowić dodatkowy koszt postępowania sądowego, naliczony na poczet strony przegrywającej. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzymuje zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu pierwszej instancji. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem drugiej instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji. Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody lub któraś ze stron przerwie mediacje, koszty postępowania mediacyjnego są doliczane do kosztów sądowych i Sąd w wydawanym wyroku decyduje o zasadach poniesienia przez strony kosztów mediacji (np. solidarnie, strona przegrana w całości lub Skarb Państwa w sytuacji zwolnienia z kosztów sądowych).

 


środa, Sierpień 16, 2017, 12:02 | Brak komentarzy »

Polskie ustawodawstwo nie bez powodu przewidziało mediacje. Często ludzie starają się bowiem uniknąć kosztownego i długotrwałego procesu w sądzie i chcą skorzystać z szansy „dogadania się” przed osobą trzecią. Dotyczy to także spraw o alimenty. Mediacja to nic innego jak pośredniczenie w sporze w celu doprowadzenia do porozumienia i zgody pomiędzy dwoma spierającymi się stronami. Mediacja może zostać rozpoczęta bądź na podstawie umowy o mediację, bądź na podstawie skierowania sądu. Jeżeli chcemy negocjować w sprawie alimentów, najlepiej będzie spróbować namówić drugą stronę mediacji dobrowolnej. Można wtedy udać się do mediatora, a także zwrócić się do sądu. Naturalną konsekwencją mediacji powinna być zawarta przed mediatorem ugoda. Aby miała ona realne skutki prawne, sąd musi ją zatwierdzić. W przypadku alimentów ważne jest także nadanie klauzuli wykonalności, jeżeli bowiem strona zobowiązana do płacenia alimentów przestanie to robić, wówczas od razu możemy udać się z taką ugodą do komornika. Reasumując, mediacje są alternatywną i wbrew pozorom realną szansą na osiągnięcie porozumienia w sprawie alimentów. Zaoszczędzi nam to nie tylko wydatków, ale przede wszystkim niepotrzebnych stresów i nerwów związanych z postępowaniem sądowym.

cały artykuł TUTAJ 


Poniedziałek, Sierpień 14, 2017, 16:29 | Brak komentarzy »

Poniedziałek, Sierpień 14, 2017, 15:08 | Brak komentarzy »

W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, by ugoda miała status ugody sądowej wymagane jest jej zatwierdzenie przez sąd, który może odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego – art 183 kpc. W razie braku zwrócenia się do sądu ugoda zawarta przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej.


Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole